Buitenlandse uitzendkrachten moet Nederlands loon worden betaald

19 januari 2018

Het komt regelmatig voor dat een Nederlandse transportonderneming, door inschakeling van bijvoorbeeld een Pools uitzendbureau, structureel Poolse chauffeurs inhuurt. Deze Poolse chauffeurs gaan vaak akkoord met een arbeidsovereenkomst naar Pools recht en krijgen alsdan beloond conform het Poolse minimumloon. In Nederland worden de Poolse chauffeurs vervolgens op Nederlandse vrachtwagens te werk gesteld, waarna zij voornamelijk transportwerkzaamheden verrichten in bijvoorbeeld Duitsland. Kunnen deze Poolse chauffeurs desondanks aanspraak maken op Nederlandse (arbeids)wetgeving? Deze vraag kan niet eenduidig bevestigend of ontkennend worden beantwoord. Het gaat namelijk om 'alle omstandigheden van het geval', zoals onder meer de aard en de opzet van de inleenconstructie, alsmede het centrum van de activiteiten.

Hierbij dient er rekening te worden gehouden met de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie ('WagwEU'), welke wet de opvolger is van de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid ('WAGA'). De WagwEU is van toepassing op grensoverschrijdende detachering en bepaalt dat een werknemer die tijdelijk over de landsgrenzen werkzaamheden verricht - ongeacht het recht dat op zijn arbeidsverhouding van toepassing is verklaard - aanspraak kan maken op een bepaalde 'harde kern' aan arbeidsvoorwaarden van het land waarin hij tijdelijk tewerk wordt gesteld. De WagWEU strekt zich uit tot alle werknemers die tijdelijk in Nederland werkzaam zijn en wiens arbeidsovereenkomst wordt beheerst door een ander dan het Nederlandse recht.

Indien er tot het oordeel wordt gekomen dat de (buitenlandse) uitzendkrachten tijdelijk werkzaamheden verrichtten in Nederland, kunnen zij op grond van de WagwEU aanspraak maken op een 'harde kern' aan Nederlandse (minimum)arbeidsvoorwaarden, meer specifiek de:

  1. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  2. Arbeidstijdenwet
  3. Arbeidsomstandighedenwet
  4. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  5. Algemene Wet gelijke behandeling
  6. Artikelen 7:634 t/m 7:642 en 7:645 BW (minimum aantal vakantiedagen
  7. Artikelen 7:647 t/m 7:648 en 7:670 lid 2 BW (gelijke behandeling en opzegverboden)
  8. Artikel 7:658 BW (zorgplicht werkgever)

De WagwEU bepaalt voorts dat bovenstaande 'harde kern' aan (minimum)arbeidsvoor­waarden dient te worden aangevuld tot cao-niveau, indien en voor zover de cao algemeen verbindend is verklaard.

Bovenstaande problematiek zal met name in de transportsector grote invloed hebben, nu het niet altijd duidelijk is waar een werknemer zijn arbeid verricht, indien hij vaak meerdere landen doorkruist. Het is dan ook niet eenvoudig om met name bij buitenlandse uitzendconstructies te bepalen welk recht er op internationale arbeidsverhoudingen van toepassing is. Niet zelden zijn er twee, dan wel drie rechtsstelsels van toepassing die in meer of mindere mate doorwerking vinden in de arbeidsovereenkomst. In dat kader verdient het aanbeveling om een en ander te laten toetsen, teneinde latente loonvorderingen en internationale procedures te voorkomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de specialisten van het flexteam.