Vers van de pers: ABU-cao algemeen verbindend verklaard!

1 september 2022

Na een hele lange periode (vanaf 1 juni 2021) is de ABU-cao vanaf 31 augustus 2022 eindelijk weer eens algemeen verbindend verklaard. Dit betekent uiteraard dat alle uitzendondernemingen in Nederland die geen lid zijn van de ABU (of NBBU), de ABU-cao gedurende de periode van algemeen verbindend verklaring moeten naleven. Voor uitzendondernemingen die de ABU-cao in hun uitzendovereenkomsten hebben geïncorporeerd, betekent dit dat zij ook weer gebruik kunnen maken van de afwijkingen van driekwart dwingend recht (zoals de afwijkende ketenregeling etc.). De ABU-cao is algemeen verbindend verklaard tot en met 1 januari 2023.

CAO PAWW

Een ander belangrijk aandachtspunt is dat per 1 oktober a.s. de cao PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) voor de uitzendsector ook algemeen verbindend wordt verklaard. Dit betekent dat alle uitzendondernemingen vanaf die datum in ieder geval de cao PAWW gedurende de periode van algemeen verbindend verklaring moeten naleven.

Let op: indien een uitzendonderneming in Nederland lid is van de ABU (of NBBU) of de ABU- of NBBU-cao reeds in haar uitzendovereenkomst heeft geïncorporeerd, dan dient reeds vanaf 1 augustus jl. de cao PAWW te worden nageleefd. In de ABU- en NBBU-cao is namelijk opgenomen dat partijen met ingang van 1 augustus 2022 deelnemen aan cao PAWW, waarmee ten behoeve van de uitzendkracht wordt voorzien in een aanvullende verzekering voor de WW en WGA.

Bij het naleven van de cao PAWW dient er een premie aan de Stichting PAWW te worden betaald (die jaarlijks wordt vastgesteld). De hoogte van de premie voor deze aanvullende verzekering voor de WW en WGA bedraagt in 2022 0,2%. De uitzendonderneming dient de premie in te houden op het brutoloon van de uitzendkracht en deze af te dragen aan de Stichting PAWW.

Waarin de uitzendsector afwijkt van andere sectoren, is dat de uitzendonderneming de uitzendkracht dient te compenseren voor het inhouden van de premie op het brutoloon, middels een opslag ter hoogte van het actuele premiepercentage (in 2022 dus 0,2%), terwijl de premie in andere sectoren veelal een werknemerspremie is die niet wordt gecompenseerd.

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Tot slot is met ingang van 1 augustus jl. ook de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden, welke uiteraard ook geldt voor uitzendondernemingen. Dit betekent – in het kort – de navolgende wijzigingen:

  • uitbreiding van de informatieverplichting van de werkgever. Een werknemer dient bijvoorbeeld (extra) te worden geïnformeerd omtrent de procedurele aspecten bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zoals de termijnen waarbinnen tegen een ontslag in beroep dient te worden gegaan, maar ook omtrent de aanspraak op (betaald) verlof;
  • beperking van het verbod op nevenwerkzaamheden;
  • scholingskosten komen voor rekening van de werkgever als de scholing noodzakelijk is voor de functie en dient zoveel mogelijk onder werktijd te worden gevolgd;
  • onderscheid tussen arbeidsovereenkomsten met een voorspelbaar of onvoorspelbaar werkpatroon (met aanvullende verplichtingen voor beide vormen);
  • werknemer kan een verzoek indienen voor een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden.

Uiteraard dienen aldus ook alle uitzendovereenkomsten en/of -bevestigingen in lijn te worden gebracht met de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.  

Verdere toekomst uitzendbranche

Zoals gebruikelijk gebeurt er – wederom – veel in de uitzendbranche (en dan hebben we het nog niet eens gehad over het voornemen tot de certificeringsplicht). Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in de verschillende dossiers.

Meer informatie of vragen?

Mocht u vragen hebben over het werken in de uitzendbranche of hulp nodig hebben bij het aanpassen van uw documenten of anderszins hulp nodig hebben, neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088 627 22 87 of per e-mail via rotterdam.advocaten@pellicaan.nl, dan wel Jeroen Belderok rechtstreeks via jeroen.belderok@pellicaan.nl.