Uitzendbeding tijdens ziekte: geen einde dienstverband!

19 mei 2020

In de flexbranche is het al jaren gebruikelijk – en partijen weten niet beter dan – dat een overeenkomst met uitzendbeding eindigt op het moment dat een uitzendkracht ziek wordt. Dit is echter niet langer vanzelfsprekend. 

Uitzendbeding tijdens ziekte

Op 17 maart jl. heeft het Gerechtshof Den Haag namelijk een uitzonderlijke uitspraak gedaan, waarbij zij heeft geoordeeld dat het uitzendbeding vernietigbaar is, indien een uitzendkracht zich ziek meldt. Met andere woorden: in geval van ziekte van een uitzendkracht wordt een uitzendovereenkomst met uitzendbeding na de ziekmelding niet geacht met onmiddellijke ingang van rechtswege te zijn beëindigd op verzoek van de opdrachtgever. Het uitzendbeding zou per 1 juli 2015 door een wetswijziging namelijk in strijd zijn met het opzegverbod tijdens ziekte:

‘’In artikel 7:670 lid 13 BW (oud), zoals dit gold tot de inwerkingtreding van de WWZ per 1 juli 2015, was bepaald dat hiervan bij (onder meer) CAO kon worden afgeweken. Het uitzendbeding, zoals vermeld in artikel 13 lid 3 van de NBBU-CAO, vormde hiervan een toepassing. Met de invoering van de WWZ per 1 juli 2015 is lid 13 van artikel 7:670 BW echter komen te vervallen. Dit betekent dat het thans niet meer mogelijk is om bij CAO af te wijken van het opzegverbod tijdens ziekte.’’

Bovenstaand oordeel van het Gerechtshof Den Haag is in de flexbranche als een bom ingeslagen, met name omdat de Cao’s voor Uitzendkrachten (ABU/NBBU) letterlijk voorzien in de mogelijkheid dat een uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt op het moment dat de uitzendkracht zich ziek meldt (en dit uiteraard de gangbare praktijk is). Een dergelijke bepaling in de Cao’s voor Uitzendkrachten is mogelijk echter in strijd met de wet en daardoor vernietigbaar.

Hoe nu verder?

Het risico bestaat dat de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag (al dan niet tijdelijk) de gezaghebbende uitspraak wordt ten aanzien van het uitzendbeding tijdens ziekte. In een dergelijk geval is de kans groot dat meer werknemers zich zullen verzetten tegen het einde van het contract door het uitzendbeding, al dan niet met terugwerkende kracht.

Het werken met uitzendbedingen staat derhalve enigszins onder druk, nu niet zeker is dat een uitzendkracht daadwerkelijk automatisch uit dienst treedt bij een ziekmelding. Indien dat niet het geval is, blijft de (zieke) uitzendkracht gewoon in dienst, met alle gevolgen en verplichtingen van dien (loondoorbetaling tijdens ziekte, re-integratie-inspanningen, etc.). Daarnaast zou het zelfs zo kunnen zijn dat uitzendkrachten – al dan niet met terugwerkende kracht – een contract voor onbepaalde tijd (en daarbij behorende loondoorbetaling tijdens ziekte) zouden kunnen claimen.

Overwegingen

Op grond van het voorgaande adviseren wij organisaties in de flexbranche na te denken hoe om te gaan met het uitzendbeding tijdens ziekte. Wellicht dient er toch meer te worden gewerkt met kortdurende detacheringsovereenkomsten. Daarnaast brengen deze contracten als voordeel met zich mee dat i) door de uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting en ii) de besparing op de reservering voor kort verzuim en wachtdagcompensatie, deze in de regel goedkoper zijn dan een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, zeker indien de organisatie ook nog eens eigenrisicodrager is.

Daarnaast kan er bijvoorbeeld worden gedacht aan het opnemen van een einddatum in een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, zodat er in ieder geval geen sprake zal zijn van een contract voor onbepaalde tijd.

Tot slot kan een opdrachtgever bij een ziekmelding van een uitzendkracht worden verzocht om de terbeschikkingstelling expliciet op te zeggen, zodat er (meer) wordt aangesloten bij artikel 7:691 van het Burgerlijk Wetboek.

Kortom: genoeg zaken om over na te denken. Mocht u nog vragen hebben over het uitzendbeding (tijdens ziekte) of wilt u meer weten over wat de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag voor gevolgen voor uw organisatie zou kunnen hebben, neem dan gerust contact op met een van de flexspecialisten van Pellicaan Advocaten. Wij denken graag met u mee.